Stran 1 od 1

Organizacija in vodenje gasilskega oddelka v podjetju

ObjavaObjavljeno: 16. april 2018, 17:43
Mitja87
Pozdrav vsem skupaj!

Na VAS se obračam z veliko prošnjo. In sicer v podjetju se ukvarjamo z zelo nevarnimi in vnetljivimi snovmi, zato so mi v podjetju dodelili nalogo organizacije in vodenja gasilskega oddelka. Zato me zanima sledeče, ali sploh lahko organiziram gasilski oddelek znotraj podjetja (sem namreč gasilec 1. stopnje, opravljeni tečaj strojnika). Šlo bi predvsem za zagotavljanju požarne straže pri pretakanju nevarne snovi. Zanima me, kako se tega lotiti s pravnega vidika?

Hvala in lep pozdrav

Odg: Organizacija in vodenje gasilskega oddelka v podjetju

ObjavaObjavljeno: 17. april 2018, 14:20
gasilec667
Pozdravljen,

Tvoje vprašanje je kar zanimivo iz pravnega stališča. Ti kot član PGD, prostovoljni operativni gasilec direktno nimaš nič z organizacijo požarnega varstva v podjetju. Kot zaposlen pa je malo drugače. To je moj skromni prispevek in upam, da ti pomaga. Verjetno sem še kakšno stvar pozabil, ti pa hočem dat vsaj okvir situacije. Najlažje ti bo če podjetje poišče svetovanje v kakšnem podjetju, ki se ukvarja z takimi elaborati in na podlagi tistih dokumentov se potem podjetje lahko odloči kakšno obliko organizacije varstva pred požarom potrebuje.

Se pravi. Kot prvo:

(1)Požarno stražo mora organizirati:

1. kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;

3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi.
(3) Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.
(4) Minister predpiše pogoje in način izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti oseb iz drugega odstavka tega člena .
//37.člen ZVPoz


Potem pa izhajajo iz 10. čena ZGas osnovna merila za organiziranje enot na podlagi ogroženosti:

b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije:
– požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa;
– število zaposlenih;
– površina in razmestitev objektov;
– oddaljenost ustrezne gasilske enote;


Na podlagi tega člena ZGas je izdana naslednja uredba:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200792&stevilka=4547

Ta določa merila za organiziranje in opremljanje tovrstnih enot... za gospodarske družbe:

II. MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT
1. Kategorije industrijskih GE
Industrijske GE posameznih kategorij morajo izpolnjevati
naslednje minimalne pogoje glede števila gasilcev, gasilskih
vozil in opreme:

--------------------------------------------------------------------------------------------
Obvezna prisotnost gasilcev
Kategorija GE Na delovno izmeno Izven delovnega časa Pripadajoča gasilska
poklicnih nepoklicnih poklicnih nepoklicnih vozila in oprema
--------------------------------------------------------------------------------------------
GE I. kategorije – 3 – –
GE II. kategorije – 5 – 1 GV-1 ali GV-V1
GE III. kategorije 2 1 1 1 GVC-16/25
GE IV. kategorije 4 5 4 5 GVC-16/15,
GVC-24/50 ali GVS-V
--------------------------------------------------------------------------------------------
Termin izven delovnega časa vključuje tudi sobote, nedelje
in praznike.
Nepoklicni gasilec po teh merilih je delavec gospodarske
družbe, zavoda ali druge organizacije, ki ima status
operativnega gasilca v skladu z Zakonom o gasilstvu.
Industrijske GE se lahko organizirajo kot prostovoljna
gasilska društva ali kot gasilske enote v okviru posebnega
oddelka s poklicnim jedrom ali brez.

2. Merila za razvrščanje industrijskih GE
Kategorije industrijskih GE, ki jih morajo na podlagi zakona
ustanoviti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, se
določijo na podlagi skupnega števila točk doseženih glede na:
1. vrsto dejavnosti,
2. število zaposlenih,
3. površine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti,
4. oddaljenost industrijskega obrata od najbližje ustrezne
teritorialne GE (V. ali višje kategorije),
5. vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.
Skupno število točk za posamezne kategorije GE je:

--------------------------------------------------------------
SKUPNO ŠTEVILO
DOSEŽENIH TOČK KATEGORIJE GE
do 4 ni potrebno ustanavljati GE
--------------------------------------------------------------
5–7 GE I. kategorije
8–9 GE II. kategorije
10–15 GE III. kategorije
nad 15 GE IV. kategorije
--------------------------------------------------------------

2.1 Točkovanje glede na vrsto dejavnosti
Točkovanju glede na vrsto dejavnosti se izvede po merilih za
povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge
posebne nevarnosti, ki jih določi minister, pristojen za
varstvo pred požarom. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1859

2.2 Točkovanje glede na število zaposlenih
Glede na število zaposlenih pripada naslednje število točk:
-----------------------------------------------------------
ŠTEVILO ZAPOSLENIH ŠTEVILO TOČK
-----------------------------------------------------------
25 0
26–50 1
51–100 2
101–250 3
nad 250 4
-----------------------------------------------------------

2.3 Točkovanje glede na površine, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti

Glede na površine, ki se uporabljajo za opravljanje
industrijske ali druge požarno tvegane dejavnosti (neto
uporabljena površina, ki se uporablja za proizvodni proces),
pripada naslednje število točk:
------------------------------------------------------
POVRŠINA KJER SE OPRAVLJA DEJAVNOST ŠTEVILO TOČK
(v ha)
------------------------------------------------------
do 0,5 0
0,5–1 1
1–2 2
2–5 3
5–8 4
nad 8 5
------------------------------------------------------
2.4 Točkovanje glede na oddaljenost teritorialne GE
Skupnemu seštevku se doda dve točki, če v oddaljenosti 15
minut vožnje (okoli 15 km) ni ustrezne teritorialne gasilske
enote, in sicer:
– V. ali višje kategorije za gospodarske družbe, zavode in
druge organizacije, ki dosežejo do 15 točk, če bi bila
teritorialna GE bolj oddaljena,
– VI. ali višje kategorije za gospodarske družbe, zavode in
druge organizacije, ki dosežejo več kot 15 točk, če bi bila
teritorialna GE bolj oddaljena (nad 15 km).
Dodajanje dveh točk iz prejšnjega odstavka se izvede na
podlagi soglasja pristojne GE V. ali višje kategorije.
2.5 Točkovanje glede na vgrajene sisteme aktivne požarne
zaščite in sklenjene pogodbe o požarnem varovanju

Po tem kriteriju se skupnemu doseženemu številu točk
odvzemajo točke, in sicer:

– 1 točko, če so v gospodarski družbi, zavodu in drugi
organizaciji vgrajene avtomatske stabilne naprave za gašenje;
– 2 točki, če ima gospodarska družba, zavod in druga
organizacija naprave za javljanje požara z ustreznim prenosom
signala povezane neposredno v gasilsko enoto V. ali višje
kategorije in ta ni oddaljena več kot 15 minut vožnje od
prejema signala oziroma ne več kot 5 km;
– 3 točke, če ima gospodarska družba, zavod in druga
organizacija za požarno varovanje sklenjeno pogodbo z ustrezno
gasilsko enoto V. ali višje kategorije in so naprave za
javljanje požara neposredno povezane s to gasilsko enoto in če
je gasilska enota s katero ima sklenjeno pogodbo o požarnem
varovanju in povezavo naprav za javljanje požara, oddaljena
največ do 10 minut vožnje od prejema signala;
– 4 točke, če ima gospodarska družba, zavod in druga
organizacija za požarno varovanje sklenjeno pogodbo z ustrezno
gasilsko enoto V. ali višje kategorije in so naprave za
javljanje požara v podjetju z ustreznim prenosom signala
neposredno povezane s to gasilsko enoto, gasilska enota pa je
oddaljena največ do 5 minut vožnje od prejema signala;
– 5 točk, če ima gospodarska družba, zavod in druga
organizacija za požarno varovanje sklenjeno pogodbo z ustrezno
gasilsko enoto V. ali višje kategorije in so naprave za
javljanje požara v podjetju z ustreznim prenosom signala
neposredno povezane s to gasilsko enoto, gasilska enota pa je
oddaljena največ do 5 minut vožnje od prejema signala obenem pa
zagotavlja dežurstvo v gospodarski družbi, zavodu in drugi
organizaciji.

V zaokroženih industrijskih kompleksih ali conah, kjer
obstoja več različnih samostojnih gospodarskih družb, zavodov
ali drugih organizacij, ki morajo po teh merilih imeti gasilsko
enoto, lahko gospodarske družbe, zavodi ali druge organizacije,
ustanovijo skupno gasilsko enoto, ki ustreza kategoriji požarne
ogroženosti celotnega kompleksa ali cone.To se je nanašalo na organizacijo gasilske enote če bi bilo potrebno. Sedaj pa še organizacija varstva pred požarom z zaposlenimi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20111509

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa vrste, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter pogoje za pridobitev pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

II. USPOSABLJANJE ZA VARSTVO PRED POŽAROM
2. člen
(vrste usposabljanja za varstvo pred požarom)
(1) Usposabljanje za varstvo pred požarom po tem pravilniku obsega:
– usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
– usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb;
– usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;

– usposabljanje varnostnikov in operaterjev varnostno nadzornih centrov (v nadaljnjem besedilu: VNC), ki izvajajo požarno varovanje;
– druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka se izvaja po programih, ki jih poleg lastnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, izvajajo tudi osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, ki izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom oziroma pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če so registrirani za izvajanje usposabljanja odraslih in izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek posamezni program usposabljanja za varstvo pred požarom potrdi lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta, v katerem se program izvaja oziroma delodajalec, če gre za usposabljanje zaposlenih.
Program usposabljanja varnostnikov in operaterjev VNC, ki izvajajo požarno varovanje, predpiše minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: minister).

3. člen
(vsebina programov usposabljanja za varstvo pred požarom)
(1) Posamezni program usposabljanja iz prejšnjega člena mora obsegati najmanj:
– ime programa;
– namen in cilje usposabljanja;
– učne oblike in metode, učna sredstva;
– udeležence usposabljanja;
– morebitno potrebno (zahtevano) predhodno znanje udeležencev usposabljanja;
– teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina);
– nosilce in izvajalce usposabljanja;
– kraj, čas in trajanje usposabljanja;
– način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti.
(2) Teoretični in praktični del posameznega programa usposabljanja za varstvo pred požarom mora, če s tem pravilnikom ni določeno drugače, obsegati najmanj naslednje teme:
– normativne, strokovne in druge podlage;
– osnove gorenja in gašenja;
– nevarnosti za nastanek požara;
– oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite;
– izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.
(3) Vsak program usposabljanja za varstvo pred požarom mora biti glede na namen in cilj usposabljanja prilagojen potrebam in razmeram delovnega mesta ali delovnega oziroma bivalnega okolja, v katerem se izvaja ter vrsti in usposobljenosti udeležencev usposabljanja. Pri periodičnem usposabljanju je treba ustrezno prilagoditi vsebino programa vrsti usposabljanja, znanju in usposobljenosti udeležencev, zlasti pa delovnemu oziroma bivalnemu okolju. Če v obdobju od zadnjega usposabljanja ni bilo novosti na področju varstva pred požarom, ki bi jih bilo treba vključiti v usposabljanje, se lahko izvede samo praktični del usposabljanja.
(4) Posamezen program usposabljanja za varstvo pred požarom je lahko izdelan za usposabljanje več različnih skupin udeležencev. V skupnem delu takega programa se določijo vsebine in teme, ki so skupne vsem udeležencem. V posebnem delu programa pa se določijo vsebine in teme glede na zahteve oziroma značilnosti posamezne skupine udeležencev.
(5) V skladu s programom usposabljanja za varstvo pred požarom se po zaključenem usposabljanju oceni pridobljeno znanje in preveri praktično usposobljenost udeležencev. Ocenjevanje teoretičnega znanja se lahko izvede pisno. Pred izvedbo ocenjevanja znanja ali preverjanja usposobljenosti, je treba udeležence usposabljanja seznaniti s kriteriji za ocenjevanje in preverjanje. Uspeh ocenjevanja znanja in preverjanja usposobljenosti se oceni z »je opravil« ali »ni opravil«.
(6) Preizkus strokovne usposobljenosti oseb, pooblaščenih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s tem pravilnikom, se opravi s strokovnim izpitom iz varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit).

4. člen
(obveznosti delodajalca pri usposabljanju zaposlenih)
(1) Delodajalec mora:
– zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem (v nadaljnjem besedilu: zaposleni), usposobljen za varstvo pred požarom v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona, ki ureja varstvo pred požarom in tem pravilnikom ter da je seznanjen s požarnim redom;
– določiti zaposlene, ki se usposobijo za gašenje tako, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, kjer v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe;
– določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni;
– poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije v skladu s predpisi.
(2) V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je treba zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju; v objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri leta. Na tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.


5. člen
(usposabljanje za opravljanje požarne straže)
(1) Za gašenje se zaposleni, ki lahko opravljajo požarno stražo, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene in obsega teme iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ter še posebej za opravljanje požarne straže tudi na podlagi programov usposabljanja in preizkusov usposobljenosti, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju v katerem se opravlja požarna straža, nevarnosti za nastanek požara, preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, praktično uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara.
(2) Preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj poznavanje nevarnosti za nastanek požara, preventivnih ter aktivnih ukrepov varstva pred požarom ter preizkus praktične usposobljenosti za uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite oziroma uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov v delovnem okolju, kjer se opravlja požarna straža.
(3) Delodajalec lahko napoti na usposabljanje iz prvega odstavka tega člena osebe, ki so polnoletne in nimajo psihofizičnih ali drugih omejitev, ki bi jih omejevale pri opravljanju operativnih gasilskih nalog požarne straže.


6. člen
(usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije)

(1) Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se zaposleni, ki jih določi delodajalec, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene in obsega teme iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ter še posebej za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije tudi na podlagi programov usposabljanj, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju, nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije.
(2) Preizkus usposobljenosti zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega poznavanje nevarnosti za nastanek požara in usposobljenosti za praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju. Osebe, usposobljene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, sodelujejo tudi pri letnem praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije.
(3) Pri izvajanju usposabljanja zaposlenih po prvi alineji prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka tega člena, se šteje, da so zaposleni uspešno opravili usposabljanje po temah iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, če imajo status prostovoljnega operativnega gasilca in se izkažejo z ustreznim dokazilom. Take osebe se morajo usposobiti le za preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom ter se seznaniti s požarnim načrtom, požarnim redom in načrtom evakuacije v zvezi z delom, ki ga opravljajo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedaj na podlagi naslednjih virov v podjetju preučite ali lahko organizira podjetje požarno stražo z zaposlenimi. Če ne more potem boste morali organizirati neko gasilsko enoto, oz. kot lahko razbereš iz uredbe skleniti pogodbo z Teritorialno gasilsko enoto V. ali višje kategorije in imeti sisteme preventive povezane direktno v njihovo centralo. Vse je odvisno od velikosti podjetja. Glede na tvoj opis, bi ocenil da podjetje ni preveč veliko, zato preverite ali je dovolj organizacija požarne straže z usposobljenimi zaposlenimi.
Opozarjam pa da je to le moj nasvet, če je podjetje resno naj naredi elaborat pri podjetju, kjer svoje zaposlene izobražuje za varstvo in zdravje pri delu (vsaj na našem koncu se ukvarjajo tudi z požarno varnostjo). Ta podjetja se s tem ukvarjajo dnevno in ti bodo lažje svetovala kot jaz, ki sem si vzel uro časa in šel brati zakone, uredbe in pravilnike...

Lep pozdrav